İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumak, sürdürülebilir çalışma ortamını sağlamak için 6331 numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4857 numaralı İş Kanunu ile ülkemizde yürütülmektedir. Bu kapsamda çeşitli hizmet kalemleri mevcuttur.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Hizmetleri

Ortak sağlık güvenlik birimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, işyeri hemşiresi, işe giriş sağlık raporu, mobil sağlık taraması, risk analizi ve acil durum eylem planı gibi hizmetler verilmektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (isg) Uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyerlerinde meydana gelebilecek kaza risklerini önceden belirleyip, bu risklere karşı gerekli önlemi almakla görevli kişilerdir.

6331 numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre her işyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre yeterli sayı ve yeterlilikte İSG uzmanı istihdam etmekle yada hizmet almakla yükümlüdür.

– Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde A,B,C sınıfı İSG Uzmanı görev alabilir.
– Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde A,B sınıfı İSG Uzmanı görev alabilir.
– Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde sadece A sınıfı İSG Uzmanı görev alabilir.

İşyeri Hekimi

İşyeri hekimi, işyerinde çalışanlara sağlık hizmetleri konusunda danışmanlık yapmak, işyerinin risklerini değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, çalışanların sağlık gözetimlerini kotrol etmek, herhangi bir kaza anında ilk müdahaleyi etmek yer alır. İşyeri hekimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ile birlikte koordineli çalışır.

İşyeri Hemşiresi

Kanunda diğer sağlık personeli olarak tanımlanan işyeri hemşiresi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır, verileri toplar ve gerekli kayıtları tutar. Sadece çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işyeri hemşiresi çalıştırmak zorunludur. Tam zamanlı işyeri hekimi istihdam edilen işyerlerinde işyeri hemşiresi çalıştırma zorunluluğu yoktur.

İşe Giriş Sağlık Raporu

6331 numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, işe yeni başlayacak kişilerin sağlık taramasından geçerek, işe uygun olduğunu belirten sağlık raporudur. Elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işe giriş sağlık raporu aile hekimliklerinden alınabilmekte, diğer işyerlerine girişler için işe giriş sağlık raporu işyeri hekimleri tarafından verilmektedir.

Mobil Sağlık Taraması

Mobil sağlık taraması, içerisinde yeterli sağlık ekipmanlarının bulunduğu araçlar ile yönetmeliklerde belirtilen tahlil ve incelemelerin yerinde yapılabilmesine olanak sağlayan sağlık hizmetidir. Mobil sağlık taramasında fizyolojik testler ve mobil araçta yapılması mümkün olan laboratuvar testleri yapılmaktadır.

Risk Analizi

Risk analizi, bir işyerinde yapılan faaliyetler sırasında gerçekleşmesi muhtemel tehlikelerin tanımlanarak, bunlara ilişkin risklerin derecelendirilmesi ve böylece gerçekleşmesi beklenen ve muhtemel risklerle ilgili tedbirlerin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların tümüdür.

Acil Durum Eylem Planı

Bir işyerinin faaliyet alanı içerisinde meydana gelecek iş kazası yada doğal afetlerde can ve mal güvenliğinin sağlanmak için, çalışanların yapması gerekenlerin önceden planlanması sürecidir. Olaylara müdahale edebilecek çalışanların eğitimlerinin verilmesi ve yapılacak tatbikatlarla tüm çalışanların izlemesi gereken yolların iyice öğrenilmesini sağlamak gerekmektedir.

Periyodik Kontroller

Bir ekipmanın, çalışanların sağlığına zarar vermeyecek bir şekilde, kullanıldığı proseste görevini yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi için belirli sürelerde yapılan muayene işlemleridir. Periyodik kontrol, periyodik muayene veya fenni muayene olarak da adlandırılmaktadır.

İş Hijyeni, İşyeri Ortam Ölçümleri ve Keşfi

İş hijyeni, çalışanlarda fiziksel veya zihinsel sağlık sorunlarına sebep olabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörleri önceden belirleyip, bunları değerlendirerek kontrol altına alma süreci olarak tanımlanabilir.

İşyeri faaliyet alanı içerisinde yapılması gereken iş hijyeni ölçümleri TS 689 standardına göre belirlenir. Yapılan keşif ile kaç çalışan üzerinde hangi parametreler ile ölçüm yapılacağı belirlenir.

İşyeri ortam ölçümlerinden en çok yapılanlar;
● İşyeri Aydınlatma Ölçümü
● İşyeri Gürültü Ölçümü
● İşyeri Termal Konfor Ölçümü
● İşyeri Titreşim Ölçümü
● İşyeri Toz Maruziyet Ölçümü
● İşyeri Toz Ortam Ölçümü
● İşyeri Ağır Metal Ölçümü
● İşyeri VOC (uçucu organik bileşenler)

Keleş Çevre, uzman kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile Türkiye genelinde yukarıda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri vermektedir.