Kirlenmiş Sahalar

Kirlenmiş sahalar, çevre ve insan sağlığı üzerinde risk oluşturan, insan faaliyetleri sonucunda oluşmuş kirletici maddelerin tespit edildiği yerlerdir. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliği ile öncelikli olarak toprak kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Yine bu yönetmelikle kirlenmiş sahaların tespit edilmesi ve temizlenmesi amaçlanır.

Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi, toprak kirliliğinin önüne geçilmesi için yönetmeliğe göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan sistemdir.

Faaliyet Ön Bilgi Formu, yönetmeliğin Ek-2 Tablo-2 de verilen faaliyetleri gerçekleştiren işletmeler tarafından Ek-3’de yer alan formu Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurarak yazılı ve imzalı olarak il müdürlüğüne yaptığı bildiridir. İl müdürlüğü formu sistem üzerinden onaylar ve yine yazılı ve imzalı olarak bakanlığa iletir. Bakanlık bildirileri Potansiyel Kirlenmiş Sahalar Listesine dahil eder.

Kirlenmiş Sahalar

Potansiyel kirlenmiş sahalar, değerlendirmeler, denetlemeler veya meydan gelen endüstriyel kazalar sonucu il müdürlükleri veya Bakanlık tarafından şüpheli sahalar listesine alınabilir.

Yönetmeliğe göre şüpheli sahalar listesindeki sahalarda değerlendirme aşamasına geçilir. Birinci aşama değerlendirme ve ikinci aşama değerlendirme olmak üzere iki aşamada değerlendirmeler yapılır. Birinci aşama değerlendirme, şüpheli sahada yapılacak her türlü örnekleme ve analiz çalışması, saha örnekleme ve analiz planına (SÖAP) göre yapılır.

Saha Örnekleme ve Analiz Planı, şüpheli sahalar listesine giren sahalarda örnekleme ve analiz çalışmlarının Bakanlıkça belirlenen esaslar dahilinde yürütülmesi için hazırlanır. Saha sahibi saha örnekleme ve analiz planını yeterlilik koşullarını taşıyan uzman kurum veya kuruluşlara hazırlatır. Bu plan rapor halinde komisyon tarafından onaylanırsa örnekleme çalışması yapılır.

Yapılan örnekleme ve analiz sonuçları il müdürlüğü tarafından yapılan yerinde denetlemede değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda saha; şüpheli sahalar listesinden çıkartılabilir, takip gerektiren saha olarak veya temizlenmesi gereken saha olarak tanımlanır. Temizlenmesi gereken sahalar yönetmelik esaslarına göre temizlenir. Takip gerektiren saha, ikinci aşama değerlendirme sürecine girer. Yönetmelikteki esaslara göre ikinci aşama değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme sonucunda saha, şüpheli sahalar listesinden çıkartılabilir, temizlenmesi gereken saha olarak tanımlanabilir. Ara müdahale kararı çıkması sonucunda temizleme öncesi ara müdahale uygulanır.

Keleş Çevre, uzman kadrosu ile kirlenmiş sahalar konusunda rapor ve analiz hizmeti vermektedir.