Yıkım ve Hafriyat

Yıkım ve hafriyat çalışmaları, yapıların tekniğine göre kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması veya söküm faaliyetlerini ifade eder. Yıkım faaliyetinde; insan sağlığını, can ve mal güvenliğini, çevreyi korumak esastır.

Yıkım sürecinin nasıl sürdürüleceği yönetmeliklerde yer alır. Bu yönetmeliklerden bir tanesi Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmeliktir. Yapılacak yıkımlar için ilgili idarece yıkım ruhsatı düzenlenir. Binaların yıkılmasına ilişkin fenni mesuliyet, inşaat mühendisi tarafından üstlenilir. Ancak 21,5 metreden az olan binalarda fenni mesuliyet aranmaz. Binaların yetki belge numarası alan ve uygun sınıfta yeterliliğe sahip, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir müteahhidin sorumluluğu altında yıkılması zorunludur. Binaların yıkımında müteahhit tarafından istihdam edilen şantiye şefi bulundurulur. Yapılan yıkım faaliyetlerinde Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

Yıkım Ve Hafriyat

Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım yapılmadan ana yıkıma geçilemez. Yapıların yıkımında; TS 13633 standardında yer alan tekniklerden uygun olan herhangi biri tercih edilebilir.

Tam ve kısmi yıkım faaliyetlerinde yıkım tekniğinin gerektirdiği ve TS 13633 standardında belirtilen özellikleri haiz makina ve aparatlar kullanılır. Yıkım makinaları mesleki yeterlilik belgesini haiz operatörler tarafından kullanılır. Yıkım faaliyetinde kullanılacak makine ve aparatlar ile operatör yeterliliklerine dair ihtiyaçlar yıkım planında belirtilir.

Yıkım faaliyetinin her safhasında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne uymak zorunludur. İlgili diğer mevzuata uyulması ve yıkım faaliyetinde görev alanların ilgili mevzuatına uygun olarak kişisel koruyucu donanım kullanması gerekir.

Müteahhit, yıkım faaliyetleri sırasında ve sonucunda ortaya çıkacak her türlü atığın:
a) Geri kazanılabilir malzemeden başlamak üzere, kaynağında uygun proseslerle ayrılması ve geçici biriktirilmesini sağlamakla,
b) İlgili mevzuat uyarınca öncelikle yeniden kullanımı, mümkün olmaması durumunda geri kazanımını sağlamakla,
c) Çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla,
ç) Taşınması ve biriktirilmesi aşamalarında gerekli izinleri ve onayları almakla,
d) Çevre lisanslı geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilerek yönetimini sağlamakla,
yükümlüdür.

Yıkım faaliyeti sonucu oluşacak atıkların, geçici bir süre için olsa dahi dere, ırmak, nehir ve benzeri akarsu yataklarını doldurmasına veya bunların yönünü değiştirmesine yol açacak şekilde biriktirilmesi yapılamaz.

Keleş Çevre, uzman kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile Türkiye genelinde yıkım ve hafriyat hizmeti vermektedir.